×

Registreer

Uw gegevens

Login gegevens

Of login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden CAVMI.NL
1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden gelden voor de verkoop en levering van de producten op de website van CAVMI
1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door CAVMI expliciet van de hand gewezen.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.4 Een exemplaar van deze voorwaarden kan kosteloos worden opgevraagd per telefoon of per email middels de contactformulier op onze website CAVMI
1.5 CAVMI behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
1.6 De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.

2 Aanbod en bestelling
2.1 Alle offertes van CAVMI, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door CAVMI met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.
2.3 Door CAVMI verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
2.4 CAVMI  behoudt zich het recht voor om orders zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.

3 Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat CAVMI een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat CAVMI met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen twee (2) werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
3.2 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.
3.3 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden CAVMI slechts voor zover zij door CAVMI schriftelijk zijn bevestigd.

4 Zichttermijn
4.1 Voor de afnemer, uitsluitend in de hoedanigheid van consument, zal de aanbieding tevens een zichttermijn van twee(2)  werkdagen inhouden, vanaf de dag na ontvangst door of namens de consument.
4.2 Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden betreffende de zichttermijn onverkort van toepassing zullen zijn.
4.3 Beroep op de zichttermijn is nadrukkelijk uitgesloten voor verbruiksartikelen als genoemd in artikel 13.1, verzegelde producten, producten die in gebruik genomen zijn, goederen die volgens specificaties van de consument vervaardigd zijn, dan wel een duidelijk persoonlijk karakter hebben en afhaalorders.
4.4 De consument kan de zichttermijn uitsluitend schriftelijk daadwerkelijk inroepen.
4.5 Retournering van de goederen kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van CAVMI
4.6 Eventueel verschuldigde bedragen voor de geretourneerde goederen zullen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen worden betaald.

5 Reclames transport problemen
5.1 Reclames betreffen uitsluitend klachten over beschadiging van de verpakking van toegezonden goederen of het ontbreken van colli die wel op de aftekenlijst van de vervoerder staan vermeld.
5.2 De afnemer is verplicht elke zending direct bijaflevering te controleren op gebreken, zoals beschadigingen/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van colli, dient dit altijd direct op de aftekenlijst van de vervoerder te worden aangetekend en gemeld te worden bij CAVMI. Indien de beschadiging of ontbrekende colli na aflevering wordt geconstateerd, dient dit alsnog binnen een termijn van twee (2) werkdagen bij de vervoerder gemeld te worden. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van levering- of factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.
5.3 Na aftekening voor ontvangst wordt de afnemer geacht de zending te hebben goedgekeurd.
5.4 Indien en voor zover de reclame door CAVMI gegrond wordt bevonden zal CAVMI, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
5.5 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van CAVMI

6 Reclames foutieve leveringen
6.1 Reclames inzake foutieve leveringen betreffen uitsluitend klachten die na aftekening van de aftekenlijst van de vervoerder kunnen worden geconstateerd:beschadigde goederen in de colli, het in de colli ontbreken van bestelde en wel op de pakbon voorkomende goederen, dan wel toezending van verkeerde goederen of teveel goederen.
6.2 De afnemer is verplicht elke zending direct bijaflevering te controleren op gebreken, zoals juiste(hoeveelheid) goederen verzonden, beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van een foutieve levering dient dit direct aan  CAVMI te worden gemeld, doch indien niet mogelijk, binnen een termijn van twee (2) werkdagen. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van leverings- of factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.
6.3 Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
6.4 Indien de afnemer de artikelverpakking van verkeerd of teveel geleverde goederen heeft geopend wordt de afnemer geacht deze goederen alsnog te hebben geaccepteerd en goedgekeurd.
6.5 Indien en voor zover de reclame door CAVMI gegrond wordt bevonden zal CAVMI naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
6.6 Retournering van het verkeerd of teveel geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van CAVMI en met inachtneming van de laatste versie van de RMA-voorwaarden welke afnemer op eerste verzoek worden toegezonden.
6.7 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van CAVMI

7 Prijzen en betaling
7.1 De prijzen zijn inclusief BTW; in Euro's; exclusief vracht.
7.2 Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door CAVMI geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is CAVMI bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 225,--.
7.3 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
7.5 Ingeval van tijdelijke promotieacties geldt dat CAVMI alleen gehouden is conform de voor de actie genoemde prijs te leveren indien CAVMI in staat is om daad werkelijk binnen de voor de actie geldende limiet te leveren en steeds voor zover de voorraad nog strekt. Zo het artikel binnen de actietermijn uitverkocht is dan wel niet meer binnen de actietermijn geleverd kan worden kan geen aanspraak op de bijzondere actieprijs worden gemaakt.

8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van CAVMI tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
8.2 De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van CAVMI, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemerniet volledig aan zijn verplichtingen jegens CAVMI heeft voldaan.
8.3 Ingeval CAVMI de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van CAVMI op schadevergoeding onverlet.

9 Levertijd
9.1 Alle door CAVMI genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld opgrond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan CAVMI bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging inde gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft,wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat,onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient CAVMI schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
9.2 Overschrijding van de door CAVMI opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
9.3 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van CAVMI.

10 Transport
10.1 CAVMI bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening van de afnemer. Vanaf het moment van levering gaan alle risico's van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.

11 Overmacht
11.1 Indien CAVMI door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder)uit te voeren, is CAVMI gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst dooreen daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van CAVMI op betalingdoor de afnemer voor reeds door CAVMI verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie,dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal CAVMI als nog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
11.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden,waardoor CAVMI tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haarverplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen,waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden,contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haartoeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haartoeleveranciers, waardoor CAVMI haar verplichtingen jegens de afnemer in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

12 Aansprakelijkheid
12.1 CAVMI is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de doorhaar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van CAVMI. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade(bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.),gegevensverlies of vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 CAVMI is niet aansprakelijk voor de door haarmedewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van aan CAVMI toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan de dekking van de door CAVMI afgesloten verzekering.
12.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door CAVMI geleverde goederen, is CAVMI niet aansprakelijk.
12.4 De afnemer vrijwaart CAVMI en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door CAVMI geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van CAVMI en/of door haar ingeschakelde derden.
12.5 De aansprakelijkheid van CAVMI uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.


13 Ontbinding/Beëindiging
13.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt; b. CAVMI goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer inde nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aaneen schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedel afstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen tien (10) dagenna beslaglegging wordt opgeheven; d. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf ineen op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; e. van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.
13.2 CAVMI is in de in lid 1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist: a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of b. enig door de afnemer aan CAVMI verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of c. het op grond van artikel 10 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.
13.3 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk rechten geschillen onverkort van toepassing.

14 Geheimhouding
14.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weerverstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhoudingdoor zijn werknemers in acht wordt genomen.

15 Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.
15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem  of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter,naar keuze van CAVMI, tenzij anders is overeengekomen.
15.3 CAVMI is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.

CAVMI
Weide 30
4206 CJ Gorinchem
info@cavmishop.nl 

[profiler]
Memory usage: real: 14155776, emalloc: 13689192
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem